HỌC VIỆN CHẤT LƯỢNG CAO MNI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỐ: 05/TB-HVCLCMNI                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                      TP. THỦ ĐỨC, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Các khoản thu niên khóa 2021-2023

Căn căn Kế hoạch Tài chính niên khóa 2021 – 2023, Học viện Chất lượng cao Thông báo các khoản phí thu trong toàn niên khóa như sau:

I. HỌC PHÍ: Học phí được Doanh nghiệp hỗ trợ 100%, áp dụng cho tất cả Học viện niên khóa 2021 -2023. Bao gồm:

II. PHÍ NỘI TRÚ: 4,500,000 vnđ/ tháng. Tổng thời gian đào tạo là 24 tháng. Bao gồm:

III. PHÍ NHẬP HỌC: 8,700,000 vnđ. Bao gồm các khoản:

Đề nghị Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức thu theo quy định.

Yêu cầu Học viên và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *