Chức năng khoa du lịch

1. Đào tạo

– Hoạch định chiến lược đào tạo của ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, các chuyên ngành du lịch;

– Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc lĩnh vực du lịch;

– Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập;

– Tổ chức cho sinh viên thực tập đúng mục tiêu chương trình đào tạo.

2. Nghiên cứu khoa học

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy học phần;

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

– Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

– Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

3 Công tác sinh viên

– Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

– Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên;

– Quản lý, đánh giá rèn luyện sinh viên Khoa;

– Tư vấn, hỗ trợ về khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên;

– Tham gia thống kê, đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

4. Công tác quản lý cán bộ

– Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

– Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;

– Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

5. Các nhiệm vụ khác

– Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

– Chuẩn hóa cơ sở vật chất theo định hướng của chương trình đào tạo;

– Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay