Chức năng

Phòng công tác HSSV có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Khoa, Phòng Đào tạo giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý kí túc xá; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác văn hoá, quần chúng, tuyên truyền, bảo tồn, truyền thống và triển lãm. Giúp Hiệu trưởng về  công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của học sinh – sinh viên.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong sinh viên và cán bộ trẻ.

3. Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

4. Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên.

5. Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ứu tú.

6. Phối hợp với các Phòng – Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay