𝑇𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

1. 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑙𝑎̀ “𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑠𝑜̂́”, 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ (𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑖́𝑛ℎ, đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔…) 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑎́ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢.

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑑𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒, đ𝑎̂̉𝑦 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑝 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑙𝑜𝑔 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ đ𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢̉, 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒, 𝑇𝑖𝑘𝑇𝑜𝑘…

2.𝐶𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑁ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ. 𝐶𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐:
       – 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉;
       – 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢;
       – 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔;
       – 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́;
       – 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖

3. 𝑇𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

3.1 Đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑀𝑁𝐼 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑢:
   – 𝐿𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚
   – Đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝐻𝑃𝑇 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑜̂̉ 𝑡𝑢́𝑐 𝑇𝐻𝑃𝑇
   – 𝐺𝑃𝐴 >= 5.0
   – 𝐼𝑄 > 85

3.2 𝐻𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑠𝑎𝑢:

– 𝑆𝑜̛ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑙𝑦́ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
  – 𝐵𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑇𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝐻𝑃𝑇 (𝐵𝑎̉𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔)
  – 𝐻𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̣ 𝑇𝐻𝑃𝑇(𝐵𝑎̉𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔)
  – 𝐵𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔.
  – 𝐵𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑠𝑜̂̉ ℎ𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔.
  – 𝐵𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝐶𝑀𝑁𝐷 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐷 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔.
  – 𝑃ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 (𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑚ẫu 𝑡𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛)Các kỹ năng Anh văn và Tin học không thể thiếu tại Học viện MNI.𝑎̂̃𝑢 

3.3 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐
– 𝐻𝑜̣𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑁𝐼 𝑙𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑦̃ 𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑆𝑜̂́ 1 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚;
 – 𝐻𝑜̣𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑁𝐼 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑐𝑎𝑜
 – 𝐾ℎ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̣𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑁𝐼 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝;


 – 𝐻𝑜̣𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑁𝐼 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐: ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔.
 – 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜: 2 𝑛𝑎̆𝑚, 4 𝑘𝑦̀

3.4 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡:

𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑀𝑁𝐼 – 𝐾ℎ𝑢 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜 𝑇𝑝.𝐻𝐶𝑀
(Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 𝑆𝑜̂́ 20 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑁4, 𝐾𝐷𝐶 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑆𝐼𝑀𝐶𝐼𝑇𝑌, 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 9, 𝑇𝑝.𝐻𝐶𝑀)
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑜𝑐𝑣𝑖𝑒𝑛𝑚𝑛𝑖.𝑣𝑛
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 096.115.7839 – 096.115.7844
𝐻𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay