DIGITAL MARKETING- Ngành Marketing trong kỷ nguyên số.

  ????̂̉? ???ℎ ?ℎ???̂? ???̀?ℎ ??????? ????????? 1. ??̂̉?? ???? ??̂̀ ?ℎ???̂? ???̀?ℎ ??????? ????????? ??????? ????????? đ?̛?̛̣? ℎ??̂̉? ??̀ “???̂́? ?ℎ?̣ ??̂́”, ??̣̂? ??̣?? ??̛̣ ??̂́? ℎ?̛̣? ???̛̃? ???????? ??̀ ??́? ?ℎ??̂́? ??̣ ??̂?? ??ℎ?̣̂ (??́? ??́?ℎ, đ??̣̂? ?ℎ??̣? ?? đ?̣̂??…) ??̀?? ?ℎ?̛̃?? ??̂̀? ??̉?? ?ℎ?́? ?ℎ?̆̀? ?ℎ?́? đ?̂̉? ℎ??̣? đ?̣̂?? ?????????, ???̂́? ??̣̂? […]